Общи условия

За да ползвате Mobi-B, Вие трябва да сте съгласни с Общите условия на системата

Запознайте се с тях!

Общи условия

Моля, прочетете Общите условия за ползване на услугата Mobi-B и, ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си чрез маркиране на “чек бокс” пред текста “Съгласен съм с Общите условия”. След извършване на това отбелязване и натискане на съответния виртуален бутон се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА Mobi-B

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставянaтa от БОРИКА АД услуга Mobi-B и урежда отношенията между БОРИКА АД, ЕИК 201230426, със седалище и адрес на управление в гр. София 1612, бул. "Цар Борис III" № 41, тел. 0700 199 10, е-мейл: office@borica.bg (наричано по-нататък за краткост Оператор) и всеки от Потребителите на услугата Mobi-B.

 

Дефиниции:

Чл. 1.

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 • Mobi-B – услуга, даваща възможност на Потребителя да ползва платежни услуги на доставчик на платежни услуги чрез мобилен телефон. “Mobi-B” е запазена търговска марка на БОРИКА АД.
 • БОРИКА АД (Оператор) е търговското дружество, предоставящо услугите Mobi-B. БОРИКА АД е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност и по Закона за защита на личните данни като администратор на лични данни.
 • Активационен код е числов код, който служи за регистриране и активиране на вече инсталирано приложение. Получава се:

-          в банковото извлечение, в полето основание за плащане при връщане на транзакцията от 1 лв. при интернет регистрация;

-          в бележката при регистрация от банкомат.

 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Идентификатор е номер на мобилен телефон, с който Потребителят се е регистрирал за ползване на услугата Mobi-B.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • Парола за използване на приложението Mobi-B е цифров код, избран от Потребителя. Въвежда се всеки път, когато Потребителят иска да ползва приложението. Служи за защита от неправомерен достъп до приложението и може да бъде сменяна по всяко време от Потребителя.
 • Приложение Mobi-B е софтуер, който Потребителят може да изтегли, инсталира и активира.
 • Потребител е клиент на доставчик на платежни услуги, притежаващ платежна карта и регистриран като ползвател на услугата Mobi-B.
 • Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • Платежна карта е вид платежен инструмент, върху който е записана информация по електронен начин и се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между оправомощения ползвател на платежни услуги, на когото е издадена картата, и доставчика на платежни услуги.
 • Разполагаема наличност по платежна карта – услуга, която показва общата сума до която могат да се правят платежни транзакции чрез платежната карта;
 • Последни пет транзакции – услуга, която показва извършените и успешно авторизирани последни 5 транзакции, независимо от това на какво устройство (ПОС или АТМ) или WEB търговец са направени.
 • Отключване/заключване на платежна карта – услуга, която прави възможно/невъзможно ползването на платежната карта при плащане на ПОС, АТМ или WEB търговец.

 

Предмет

Чл. 2.

Операторът предоставя на Потребителя възможността да ползва услугите Mobi-B след извършване на първоначална регистрация, регистриране на най-малко една платежна карта, изтегляне и инсталиране на приложението на мобилен телефон, и съгласие с Общите условия. Операторът предоставя услугите при стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на императивните разпоредби на действащото законодателство.

В приложението Mobi-B могат да се регистрират платежни карти, издадени от доставчици на платежни услуги, сключили споразумение с Оператора – наричани по-нататък в настоящите Общи условия „участници“. Списък на доставчиците на платежни услуги, сключили споразумение с Оператора, може да бъде намерен на адрес www.mobi-b.bg.

Ползването на услугите Mobi-B е безплатно за Потребителя. Операторът си запазва правото да въведе заплащане на някои или всички услуги Mobi-B с 60-дневно предизвестие до Потребителите, изпратено по реда на чл. 12 от настоящите Общи условия.

 

Обхват и използване на услугите

Чл. 3.

Чрез услугите Mobi-B, Операторът осигурява на Потребителя възможност за достъп до регистрираните в приложението платежни карти на Потребителя чрез мобилния телефон, на който е инсталирано приложението.

Неразделна част от настоящите Общи условия е “Mobi-B – мобилен портфейл Инструкция за работа“.

Операторът няма задължението и обективната възможност да проверява идентичността на Потребителя и регистрирания в доставчика на платежни услуги издател картодържател. Отговорността за регистрирането и използването на платежна карта се носи от Потребителя.

С оглед сигурността, Операторът препоръчва при прекратяване на ползване на Приложението да се излиза от него чрез виртуален бутон „Изход“.

Предоставянето на услугите Mobi-B не обхваща осигуряване на мобилен телефон и свързаност за пренос на данни. Операторът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Оператора (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

 

 

Технически изисквания към мобилния телефон

Чл. 4.

За пълноценно използване на услугата Mobi-B, Потребителят трябва да разполага с мобилен телефон с достъп до интернет, поддържащ операционна системи от вида:

 • Android (v. 2.3 и по-висока)
 • iOS (v. 6-10)
 • MS Windows Phone (8 и по-висока)

 

Съдържание на услугите Mobi-B

Чл. 5.

Услугите Mobi-B включват:

 • справка за разполагаемата наличност на всяка платежна карта, регистрирана в приложението;
 • последни пет транзакции;
 • „заключване“ и „отключване“ на платежните карти, регистрирани в приложението;
 • регистриране на банкова сметка (IBAN), по която да се получават парични преводи;
 • генериране на динамичен CVC/CVV 2 код.
 • изпращане на парични преводи от регистрирана платежна карта към регистриран в Mobi-B Потребител, който е указал IBAN сметка (P2P превод);
 • Cash-M превод.

 

Обхватът на предоставяните услуги е определен в настоящите Общи условия и споразуменията между Потребителя и доставчика на платежни услуги издател на платежната карта. Използването на услугите Mobi-B не освобождава Потребителя от задължението да заплаща на издателя на картата всички възнаграждения, такси, комисионни или всякакви други престации, договорени между Потребителя и издателя на платежната карта.

С оглед подобряване и разширяване на обхвата на услугите, Операторът си запазва правото да ги допълва и модифицира по всяко време, включително относно режима и условията на предоставяне. Операторът се задължава да предостави на Потребителя достатъчен срок за запознаване с предвижданите промени.

 

Парола за достъп до услугите Mobi-B

Чл. 6.

При активиране на приложението Потребителят посочва цифров код - парола, който следва да се въвежда всеки път, когато Потребителят желае достъп до услугите.

Чрез въвеждане на парола на съответното място в приложението и натискане на виртуалния бутон „Влез”, Потребителят получава достъп до услугите.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, да не я прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно Оператора в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.

 

Инсталиране и активиране на приложението. Регистриране на първа платежна карта

Чл. 7.

Потребителят инсталира приложението в зависимост от мобилния си телефон, чрез посочените линкове на сайта www.mobi-b.bg.

За да използва услугите Mobi-B, Потребителят предварително трябва да активира и регистрира платежна карта на доставчик на платежни услуги – участник. Регистрирането на платежна карта може да се извърши:

 • Онлайн, като регистрирането е достъпно в интернет на адрес www.mobi-b.bg. Потребителят трябва да предостави валиден телефонен номер и валидна платежна карта на доставчик на платежни услуги - участник. Операторът ще използва първата карта, за да направи превод на стойност 1 лев, който ще бъде върнат на картодържателя. По този начин Потребителят ще получи активационен код, записан в основанието за плащане на транзакцията.
 • На банкомат на доставчик на платежни услуги - участник, където за да се регистрира Потребителят трябва да въведе валиден телефонен номер и валидна платежна карта на доставчик на платежни услуги. Услугата Mobi-B ще генерира активационен код, който ще бъде предоставен посредством бележка от банкомата.

След получаване на активационен код, Потребителят го въвежда в Приложението. Приложението се активира с регистрирана платежната карта, която е била използвана за първоначална регистрация.

 

Регистриране на платежни карти

Чл. 8.

Регистрирането на следващи платежни карти се извършва при спазване на следните условия:

 • Потребителят трябва да изпълни една от процедурите по чл. 7 с платежната карта, която иска да регистрира. Полученият активационен код ще послужи само за активиране на избраната платежна карта в менюто „Портфейл“;
 • Една платежна карта не може да е регистрирана в повече от един телефон;
 • Потребителят може да изтрие регистрирана карта от Приложението като по този начин същият прекратява регистрацията й в Mobi-B;
 • Потребителят може наново да регистрира по процедурите на чл. 7 вече изтрита карта от Приложението без да дължи допълнителни такси на Оператора.

 

Повторно активиране на Приложението

Чл. 9.

 • Ако Потребителят изтрие Приложението си от мобилния телефон, той може да го инсталира и активира чрез една от процедурите по чл. 7;
 • При промяна на SIM карта с нов мобилен номер, Потребителят отново може да ползва Приложението, след като го изтрие, инсталира наново и активира чрез една от процедурите по чл. 7.

 

Съгласие с Общите условия

Чл. 10.

Потребителят трябва да изрази своето съгласие с настоящите Общи условия чрез маркиране на чек бокс пред текста "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на съответния виртуален бутон. Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Оператора чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър телефонния номер на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.mobi-b.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Преди извършване на изявлението по абзац 1 от настоящия член, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма за регистрация.

Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Операторът има право да прекрати или спре незабавно предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

Сключване и срок на договора

Чл. 11.

Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 10. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез изпращане на SMS на телефонния номер, регистриран за ползване на услугите или чрез електронна поща или чрез съобщения, получавани чрез приложението.

Договорът между Оператора и Потребителя е безсрочен.

 

Изменение на Общите условия

Чл. 12.

Доколкото предоставяните от Оператора услуги могат да бъдат усъвършенствани и разширявани, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху услугите, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Оператора.

При извършване на промени в настоящите общи условия, Операторът довежда до знанието на Потребителя извършените промени, чрез публикуването им в уебсайта www.mobi-b.bg и изпращане на съобщение до Потребителя.

Операторът предоставя на Потребителя достатъчен срок, но не по-кратък от един месец, да се запознае с промените в Общите условия. Ако в рамките на този срок Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Ако Потребителят заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 11 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне. В този случай Потребителят губи правото си да използва приложението.

 

Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл. 13.

Потребителят има право:

 • да има активирано Приложение само на един мобилен телефон;
 • да получава автоматично последните функционални възможности на Приложението Mobi-B, без да е необходимо да инсталира негова последна версия;
 • при смяна на мобилен телефон, и/или мобилен номер, Потребителят безплатно получава нов активационен код след регистрация по една от процедурите по чл.7.

 

Чл. 14.

Потребителят е длъжен:

 • при загубване на платежна карта, Потребителят може да я заключи през мобилния си телефон, за да намали риска от възможността да бъде използвана неправомерно. ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА СЕ СВЪРЖЕ НЕЗАБАВНО С ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ИЗДАТЕЛ И ДА БЛОКИРА КАРТАТА СИ ПО ПРАВИЛАТА, ИЗИСКВАНИ ОТ ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАРТОВИ СХЕМИ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НЕЙНОТО ПО-НАТАТЪШНО ПОЛЗВАНЕ;
 • да следи за изтичане на срока на валидност на регистрираните в Приложението платежни карти. След изтичане на срока на валидност с тези платежни карти не могат да се извършват картови операции чрез използване на услугата Mobi-B;
 • при загубване или открадване на телефон незабавно да се свърже с обслужващия център на Оператора и да блокира услугата;
 • да пази в тайна паролата си за достъп до Приложението Mobi-B ;
 • при съмнения за дискредитирана парола, незабавно да си я смени;
 • да не използва услугата Mobi-B за извършване на дейности, противоречащи на българското законодателство, включително, но не само; да не използва Mobi-B  за дейности, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма или за действия, нарушаващи изискванията на данъчното законодателство или съставляващи престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система;
 • да спазва приложимото законодателство и настоящите Общи условия;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Оператора за всеки случай на извършено или открито нарушение при ползване на Mobi-B;
 • да не прави опити за намеса във функциите на Mobi-B, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва Mobi-B по начин, предизвикващ отказ от услугите от други Потребители;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към Mobi-B;
 • да не въвежда в заблуждение Оператора или трети лица относно идентичността си и правата си, които има в Mobi-B;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

В случай на нарушение на някое от предвидените по-горе задължения от страна на Потребителя, Операторът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие услугите или да прекрати едностранно и без предизвестие договора, както и да уведоми компетентните органи при съмнение за извършени неправомерни действия.

 

Права и задължения на Оператора

Чл. 15.

Операторът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално използване на услугите.

Операторът съхранява информация за инициираните чрез услугата Mobi-B платежни операции в срок, определен от нормативните изисквания в качеството си на Оператор на платежни системи.

Операторът има правото да деактивира или заличи регистрацията на Потребителя в Mobi-B в случай, че Потребителят наруши или направи опит да наруши право на интелектуална собственост на Оператора върху съдържащите се в Mobi-B елементи - обекти на интелектуална собственост.

Операторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който и/или целите, за които Потребителят използва предоставяните услуги, нито е длъжен да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

При съмнения за риск и/или злоупотреба, Операторът може да блокира услугата за даден или за всички Потребители.

 

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 16.

С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на услугите ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, и Операторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползуване на услугите вреди, освен ако същите са причинени от Оператора умишлено или при проявена груба небрежност.

 

Чл. 17.

Операторът не е страна по договор между Потребителя и доставчикът на платежни услуги издател на платежната карта и не носи отговорност за:

 • неосъществена платежна операция в случаите, в които причината за неосъществяването й е извън обхвата на Mobi-B;
 • злоупотреби чрез извършване на платежни операции от името на Потребителя, извършени от трети лица, разполагащи със средства, идентифициращи Потребителя пред Mobi-B;
 • погрешно наредено извършване на платежна операция от Потребителя.

 

Чл. 18.

Операторът не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Оператора с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Операторът предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Чл. 19.

Операторът не носи отговорност:

 • в случай, че Потребителят е огласил паролата си пред трета страна;
 • в случай, че Потребителят се е отнесъл небрежно и е оставил приложението активно без надзор от негова страна;
 • В случаите на невъзможност за предоставяне на услугите Mobi-B поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет или в електронните съобщителни мрежи или в предоставянето на услуги извън контрола на Оператора, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на мобилния телефон на Потребителя;
 • в случай на неправомерен достъп или използване на приложението, осъществено от трета страна и реализирано чрез софтуер, инсталиран на мобилния телефон на Потребителя.

 

Чл. 20.

Отговорността на Оператора се ограничава само до размера на реално претърпените вреди, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на неговите задължения.

 

Чл. 21.

Операторът не гарантира, че услугата Mobi-B ще удовлетвори изискванията на Потребителя.

 

Чл. 22.

Потребителят е длъжен да обезщети Оператора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с извършени от страна на Потребителя деяния при използване на предоставяната посредством Mobi-B услуга и в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

 

Право на интелектуална собственост

Чл. 23.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси в Mobi-B (включително наличните бази данни) са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Оператора и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп до Mobi-B на Потребителя не включва правото да се използват или модифицират обекти на интелектуална собственост.

При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Потребителят дължи на Оператора неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Оператора от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

 

Събиране, обработване и съхранение на информация. Защита на личните данни

Чл. 24.

Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, включва номер на Крайно устройство (IMEI), номер на мобилен телефон (MSISDN), номер на платежна карта, номер на банкова сметка.

Операторът събира и използва информация за целите на предоставяне на Услугите, за осигуряване на сигурна идентификация на Потребителя, за възпроизвеждане и доказване на извършените от него платежни трансакции в случай на възникване на правен спор или в случаи, когато възпроизвеждането, или доказването на същите е необходимо за изпълнение на задълженията на приемащия доставчик на платежни услуги, оператора на платежната система БОРИКА, доставчика на платежни услуги издател на използваната платежна карта, или на друг участник в платежната система съобразно действащото законодателство, за изпълнение на предвидените му в закон задължения, за осъществяване и закрила на защитените му със закон права и интереси, за други цели изрично предвидени в настоящите Общи условия, както и за статистически цели.

Операторът обработва данните относно регистрираните карти във формат, съответстващ на изискванията за сигурност, установени от Международните картови организации.

Операторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Това ограничение не се прилага в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия, или са нарушили права, или законни интереси на трети лица. В този случай Операторът има право да предостави информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Информацията по абзац 1 от настоящия член, която Потребителят предоставя при регистрацията си в Mobi-B, както и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване или ползване на услугите, участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, се предоставя доброволно от Потребителя.

Операторът не изисква и не съхранява никакви ПИН кодове за регистрираните платежни карти на Потребителя;

Операторът има право да предоставя информация за трансакциите, извършени чрез Mobi-B, на доставчика на платежни услуги, издател на картата.

Операторът се задължава да не разкрива никаква информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

 

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 25.

Операторът събира и използва информацията по чл. 24 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Оператора.

Потребителят има право да бъде уведомен преди информацията за него да бъде разкрита за пръв път на трети лица или използвана от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

Действие на договора

Прекратяване

Чл. 26.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • преустановяване на дейността на Оператора или прекратяване поддържането на услугата;
 • взаимно съгласие на страните;
 • други предвидени в закона случаи.

 

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на Услугата, предоставяна от Оператора.

При прекратяване на договора Операторът деактивира регистрацията на Потребителя.

  

Писмена форма

Чл. 27.

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на мобилен телефон /SMS/, на електронен адрес (e-mail), с потвърждаване на получаването на електронен документ, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя, или отбелязване в поле (чек бокс) в Mobi-B и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Недействителност

Чл. 28.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Приложимо право

Чл. 29.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2017 БОРИКА АД All rights Reserved